ក្រុមវិស្វករ

នាយកដ្ឋានម៉ាស៊ីនរបស់យើងមានវិស្វករដែលមានបទពិសោធន៍ចំនួន 12 នាក់ រួមទាំងវិស្វករជនជាតិអាឡឺម៉ង់ដែលទទួលបន្ទុករងក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

© រក្សាសិទ្ធិ 2021 Shenzhen Jingbang Hardware Electronic Co., Ltd. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។
ទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល