ការបញ្ជាក់ម៉ាស៊ីន

គ្រឿងបរិក្ខារកែច្នៃយើងមាន៖ ការបង្វិល CNC, CNC Milling, CNC 5-axis Turning-milling Compound, CNC Gear Hobbing Machine, CNC Gear Shaping Machine, Manual Milling Machine, Grinding Machine, Laser Engraving Machine។


© រក្សាសិទ្ធិ 2021 Shenzhen Jingbang Hardware Electronic Co., Ltd. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។
ទូរស័ព្ទអ៊ីម៉ែល